O spoločnosti

Firma EKO-AUTO s.r.o. bola založená 4.11.2009 ako spoločnosť s ručením obmedzeným s predmetom činnosti prenájom nehnuteľností a hnuteľných vecí s poskytovaním základných služieb, sprostredkovateľskou činnosťou v oblasti výroby a služieb.

V roku 2018 od účinnosti zákona č. 106/2018 Z.z.  v rámci možností rozšírenia siete staníc technickej kontroly firma obdržala povolenie na zriadenie STK v okrese Bardejov a túto novú aktivitu firma rozpracovala ako nový projekt a výzvu zriadiť novú STK.  Takýto projekt zahŕňa komplexnú prípravu od zabezpečenia primeraného pozemku, projektovej dokumentácie, potrebných zdrojov na investície na výstavbu a na technológiu.

V roku 2018 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre vydanie územného konania a na získanie stavebného povolenia. Počas rokov 2019 a 2020 bola spustená stavebná časť haly vrátane vonkajších úprav plôch a prístupových komunikácií a parkovísk s realizáciou dodávateľsky po jednotlivých celkoch. Ukončenie stavby 12.11.2020 kolaudáciou. V priebehu výstavby súbežne bol vykonaný výber technikov s doplnením potrebných školení a skúšok.

Takouto prípravou a finálnou realizáciou umožnilo firme rozbehnúť novú aktivitu, ktorá prispeje ku rozšíreniu služieb poskytovaných klientom a obchodným partnerom.

 

O spoločnosti