V záujme dosahovania a zachovania vysokého kvalitatívneho štandardu má stanica technickej kontroly STK Bardejov EKO-AUTO s.r.o. zavedený systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001: 2016 a systém manažérstva proti korupcie v zmysle požiadaviek normy ISO 37001: 2016.

Certifikáty k nahliadnutiu:

Systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016

Systém manažérstva proti úplatkárstvu ISO 37001:2016