Emisná kontrola

Emisnou kontrolou motorového vozidla je prehliadka a kontrola stavu motora vozidla a jeho systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržiavanie podmienok a emisných limitov motora ustanovených vykonávacím právnym predpisom.

Emisná kontrola sa vykonáva na pracovisku emisnej kontroly podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h) a podľa metodík vydaných typovým schvaľovacím orgánom.

Naše pracovisko má oprávnenie na nasledovné druhy emisných kontrol:

 • emisnú kontrolu pravidelnú,
 • emisnú kontrolu zvláštnu,
 • emisnú kontrolu administratívnu,
 • opakovanú emisnú kontrolu.

EK vykonávame pre vozidlá:

 • so zážihovým (benzínovým aj plynovým) motorom s nezdokonaleným emisným systémom – BEZKAT/NKAT,
 • so zážihovým (benzínovým a plynovým) motorom so zdokonaleným emisným systémom – RKAT,
 • so vznetovým (naftovým) motorom.

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha:

 • motorové vozidlo so zážihovým motorom mazané zmesou paliva a mazacieho oleja,
 • motorové vozidlo so zážihovým motorom prihláseným do evidencie vozidiel pred 1. augustom 1970,
 • motorové vozidlo so vznetovým motorom prihláseným do evidencie vozidiel pred 1. decembrom 1971,
 • malé motocykle do 50 cm3 (L1e), malé trojkolky do 50 cm3 (L2e), malé prípojné vozidlá do 750 kilogramov (O1) a malé prípojné vozidlá za traktor do 1 500 kg (R1).
Administratívnu emisnú kontrolu je možné vykonať aj na vozidlách, ktoré majú platnú emisnú kontrolu, pričom bola vykonaná na inom pracovisku EK!

Emisná kontrola sa nevykoná, ak:

 • nemožno naštartovať motor vozidla,
 • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,
 • je zistený zjavný únik prevádzkových médií,
 • prevádzkovateľ motorového vozidla pred emisnou kontrolou nepredloží ustanovené doklady.
Počas emisnej kontroly sa nesmie mazať chybová pamäť OBD.

Vyhodnotenie emisnej kontroly

Pri emisnej kontrole sa emisný stav motorového vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch vozidla, hodnotia trojstupňovou klasifikáciou. Vozidlo sa hodnotí podľa zoznamu možných chýb a úrovne ich závažnosti. Chybami sa rozumejú technické poruchy a iné prípady nesúladu zistené počas emisnej kontroly.

Na základe výsledku hodnotenia je vozidlo podľa úrovne závažnosti:

 • spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: ak sa emisnou kontrolou nezistili žiadne chyby alebo sa zistili len ľahké chyby. Ak sa emisnou kontrolou zistili ľahké chyby, prevádzkovateľ vozidla je povinný ich odstrániť,
 • dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: ak sa emisnou kontrolou zistila vážna chyba. Ak sa emisnou kontrolou zistila vážna chyba, prevádzkovateľ vozidla je povinný do 60 kalendárnych dní podrobiť vozidlo opakovanej emisnej kontrole. Ak sa opakovanou emisnou kontrolou opätovne zistí tá istá vážna chyba, vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Ak prevádzkovateľ vozidla nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote opakovanej emisnej kontrole, vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke,
 • nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke:
  • emisná kontrola nie je vykonaná v ustanovenom rozsahu,
  • je na vozidle zistená aspoň jedna nebezpečná chyba,
  • pri emisnej kontrole opakovanej sa opakovane zistí tá istá vážna chyba.

Druhy chýb:

Pri emisnej kontrole sa stav vozidla a funkcia jednotlivých systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek hodnotia chybami, ktoré patria do týchto skupín chýb:

 • ľahké chyby, ktoré nemajú výrazný vplyv na životné prostredie alebo na bezpečnosť a prevádzku vozidla, ako aj iné menej významné prípady nezhody,
 • vážne chyby, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť vozidla alebo životné prostredie alebo ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, ako aj iné významnejšie prípady nezhody,
 • nebezpečné chyby, ktoré predstavujú priame a bezprostredné riziko pre bezpečnosť cestnej premávky alebo majú vplyv na životné prostredie a je potrebné zakázať používanie vozidla v cestnej premávke.

Doklad o vykonaní emisnej kontroly

Dokladom o vykonaní emisnej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly administratívnej motorového vozidla, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike a je hodnotené ako spôsobilé alebo dočasne spôsobilé, sú:
 • vyznačený protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola,
 • vyznačené osvedčenie o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola.

Preukázanie platnosti emisnej kontroly

Vyznačeným osvedčením o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola preukazuje vodič vozidla kontrolným orgánom vykonávajúcim dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky splnenie povinnosti podrobiť vozidlo emisnej kontrole pravidelnej v lehotách, spôsobom a v rozsahu ustanovenými vykonávacím právnym predpisom. Ak ide o vozidlo evidované v inom členskom štáte alebo zmluvnom štáte, dokladmi o vykonaní technickej kontroly sú rovnocenné doklady vydané v tomto členskom štáte alebo zmluvnom štáte.