Lehoty technických kontrol určuje vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly.

Technickej kontrole pravidelnej nepodliehajú kategórie O1, R1, L1e a L2e (Výnimka: ak je potrebné takúto kontrolu vykonať na iný účel, napr. kvôli inej technickej zmene).

 
Lehota 4 – 2 – 2 znamená, že vozidlo sa musí podrobiť technickej kontrole prvýkrát po štyroch rokoch od prvého prihlásenia do evidencie a potom pravidelne každé 2 roky.

Lehota platnosti technickej kontroly pravidelnej končí:

  • uplynutím lehoty platnosti,
  • vykonaním novej technickej kontroly pravidelnej,
  • vykonaním novej technickej kontroly administratívnej.

Prvé prihlásenie do evidencie vozidiel

  • Prvým prihlásením vozidla do evidencie sa rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v Slovenskej republike alebo v inom štáte, ktorý sa vyznačuje v osvedčení o evidencii. Ak sa tento dátum nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla.
  • Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie v Slovenskej republike uvedený v osvedčení o evidencii nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla.
  • Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla, ktorý možno zistiť z identifikačného čísla vozidla VIN.